Ogólny obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Smolak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach z siedzibą ul. Lubelska 18/21, 24-100 Puławy, tel.: 81 865 11 18, e-mail: pulawy.smolak@komornik.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- p. Bartosza Starzomczyka. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@dataaudit.pl,
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.
4. Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
5. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim.
6. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Informujemy, że Państwa realizacja praw może zostać ograniczona jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczności zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania / czynności i/lub innych obowiązków nałożonych na komornika przez przepisy prawa.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności przez przepisy określające okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
9. Informuje, że na każdym etapie postępowania / czynności przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.
10. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu: 81 8651118 lub 515 793 557.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Maciej Smolak Kancelaria Komornicza nr VII w Puławach informuje, że klauzula informacyjna Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie:
https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo/