Wszystkie  licytacje dostępne na stronie http://www.licytacje.komornik.pl/

Aktualne licytacje:

[1]

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/567481

W dniu 17 października 2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach mającego siedzibę pod adresem: al. Partyzantów 6A, 24-100 Puławy w sali nr VII, odbędzie się pierwsza licytacja:

prawa własności nieruchomości położonych w województwie lubelskim, pow. puławskim, gm. Puławy, w miejscowości Gołąb:
a) działka nr 865 o pow. 0,52 ha- suma oszacowania 7.800,00 zł.,
b) działka nr 866 o pow. 0,28 ha- suma oszacowania 4.200,00 zł.,
c) działka nr 2785 o pow. 0,12 ha- suma oszacowania 3.300,00 zł.,
d) działka nr 3209/1 o pow. 0,17 ha- suma oszacowania 5.930,00 zł.,
e) działka nr 3276/1 o pow. 0,17 ha- suma oszacowania 2.635,00 zł.,
f) działka nr 3337 o pow. 0,02 ha- suma oszacowania 274,00 zł.,
g) działka nr 3338 o pow. 0,04 ha- suma oszacowania 548,00 zł.,
h) działka nr 4148/1 o pow. 0,38 ha- suma oszacowania 60.800,00 zł.,
i) działka nr 4149/1 o pow. 0,27 ha- suma oszacowania 43.200,00 zł.,
j) działka nr 4150/1 o pow. 0,37 ha- suma oszacowania 59.200,00 zł.
Łącznie suma oszacowania działek wynosi 187 887,00 zł.

Działki 865 i 866 tworzą fizycznie jedną całość i usytuowane są pomiędzy drogą wojewódzką w wałem wiślanym w otoczeniu terenów rolnych. Działki 4148/1, 4149/1 i 4150/1 tworzą fizycznie jedną całość i usytuowane są w pobliżu torów kolejowych (ok. 120 m). Działki 3337 i 3338 tworzą fizycznie jedną całość i oddzielone są drogą gruntową od działki 3276/1. W bezpośrednim sąsiedztwie działki 2785 znajduje się słup elektryczny i biegnie linia wysokiego napięcia. Działka nr 3337 posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, gazu i kanalizacji. Działki 4148/1, 4149/1, 4150/1 posiadają dostęp do energii elektrycznej i telekomunikacji. Pozostałe działki są nieuzbrojone. Działki nr 865, 866 i 2785 stanowią tereny rolne. Działka nr 3209/1 stanowi las. Działki nr 3276/1, 3337 i 3338 stanowią tereny niezabudowane. Działki nr 4148/1, 4149/1 i 4150/1 stanowią tereny niezabudowane, częściowo zadrzewione. Dla działek nie są urządzone księgi wieczyste.

Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 63 1600 1462 1817 0918 8000 0001 BNP Paribas Bank Polska S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Cena wywołania wraz z wysokością rękojmi:
a) działka nr 865 o pow. 0,52 ha- cena wywołania 5.850,00 zł., wysokość rękojmi 780,00 zł.
b) działka nr 866 o pow. 0,28 ha- cena wywołania 3.150,00 zł., wysokość rękojmi 420,00 zł.
c) działka nr 2785 o pow. 0,12 ha- cena wywołania 2.475,00 zł., wysokość rękojmi 330,00 zł.
d) działka nr 3209/1 o pow. 0,17 ha- cena wywołania 4.447,50 zł., wysokość rękojmi 593,00 zł.
e) działka nr 3276/1 o pow. 0,17 ha- cena wywołania 1976,25 zł., wysokość rękojmi 263,50 zł.
f) działka nr 3337 o pow. 0,02 ha- cena wywołania 205,50 zł., wysokość rękojmi 27,40 zł.
g) działka nr 3338 o pow. 0,04 ha- cena wywołania 411,00 zł., wysokość rękojmi 54,80 zł.
h) działka nr 4148/1 o pow. 0,38 ha- cena wywołania 45.600,00 zł., wysokość rękojmi 6.080,00 zł.
i) działka nr 4149/1 o pow. 0,27 ha- cena wywołania 32.400,00 zł., wysokość rękojmi 4.320,00 zł.
j) działka nr 4150/1 o pow. 0,37 ha- cena wywołania 44.400,00 zł., wysokość rękojmi 5.920,00 zł.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 16.30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Puławach oraz kancelarii komornika protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 323/22).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.