Wszystkie  licytacje dostępne na stronie http://www.licytacje.komornik.pl/

 

Aktualne licytacje:

[1]

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/555344

W dniu 08 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Partyzantów 6A, 24-100 Puławy, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Włostowice, 24-100 Puławy dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Partyzantów 6A, 24-100 Puławy) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1P/00010605/9.

Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr 3654 o powierzchni 0,1448 ha oraz działka gruntu 6293 o powierzchni 0,1886 ha położone w miejscowości Puławy, obrębie ewidencyjnym Włostowice. Są to działki niezabudowane, nieogrodzone, stanowiące tereny zadrzewione – użytki zadrzewione i zakrzewione. Działka nr 3654 położona jest w kompleksie terenów rolnych przy ulicy Piasecznica. Odległość od zabudowy około 100-200 m, dojazd – droga gruntowa, nieurządzona. Kształt nieruchomości: nieregularny, niekorzystny, zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 5 m i długości ok. 275 m. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony południowo zachodniej. Działka nr 6293 położona jest w kompleksie terenów zadrzewionych i zakrzaczonych w okolicy ulicy Piasecznica. Odległość od zabudowy ok 1000 m, dojazd utrudniony – droga gruntowa, nieurządzona.

Suma oszacowania wynosi 15 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BGŻ BNP Paribas S.A. 63 1600 1462 1817 0918 8000 0001.